1. כללי

 

 • בין התאריכים 3 באפריל 2022 ועד 23 באפריל 2022 תערוך טריומף אינטרנציונל בע”מ, (להלן: “עורכת המבצע”) מבצע להגרלת שובר לביקור סטייליסטית (2 פרסים שווים)לסידור הבית של הזוכה (ביקור של 6 שעות) בהשתתפות עם העומדת בתנאי תקנון זה (להלן: “המבצע“).

 

 • המבצע ייערך בהתאם להוראות “הודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל”ז-1997” (להלן: “ההיתר הכללי“), והוא יהיה כפוף להוראות תקנון זה.

 

 • עורכת המבצע תהיה רשאית להפסיק את המבצע ו/או חלק ממנו ו/או לקצרו ו/או להאריכו ו/או להוסיף פרסים ו/או לערוך בו כל שינוי, לרבות מועד ההגרלה, בכל עת, בכפוף להוראות הדין, בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט בכתובת triumph.co.il

 

 • ניתן יהיה לעיין בתקנון זה באתר האינטרנט בכל עת, וכן במשרדי עורכת המבצע שברחוב האודם 17, הר טוב, בית שמש, במהלך שעות העבודה המקובלות ובכפוף לתיאום מראש.

 

 1. פרשנות

 

 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

 

 • בתקנון זה השימוש בלשון נקבה הינו לצרכי נוחיות בלבד וכולל גם פנייה בזכר או ברבים.

 

 • כותרות הסעיפים ניתנו לשם הנוחות בלבד ואין לייחס להן כל משקל בפרשנות תקנון זה.

 

 1. הגדרות:

למונחים הבאים בתקנון זה תהא ההגדרה המפורטת לצדם להלן:

“טריומף” –  טריומף אינטרנשיונל בע”מ, ח.פ. 510511694.

“מוצרי טריומף”   המותגים טריומף, סלוגי ודורינה המשווקים על ידי טריומף באתר האינטרנט.

“אתר האינטרנט” –  www.triumph.co.il מופעל על ידי הפרטנר.

“הפרטנר” – שותפות   Onlin r&hעוסק מורשה שמספרו 558460887, מרחוב חזון איש 35 ירושלים.

“מפקחת” – המפקח/ת על ההגרלה שמונתה על ידי טריומף, עו”ד הדר לוי ממשרד א.ש. שמרון, י. מלכו, פרסקי ושות’. כתובת: הגן הטכנולוגי מלחה, בנין ארז, ירושלים 9695801. טלפון: 026490649.

 

 1. המבצע וההגרלה:

מבצע הגרלה יערך כאמור בין התאריכים 3 אפריל 2022 ועד 23 באפריל 2022 (להלן: “תקופת המבצע”) באתר האינטרנט של טריומף.

 

 1. פרסום המבצע:

 

 • הודעה בדבר עריכת המבצע והתקנון יפורסמו באתר האינטרנט בלבד.

 

 • ככל שעורכת המבצע תחליט לשנות או לבטל את המבצע, להאריך או לקצר את תקופת המבצע, הודעה על כך תפורסם באתר האינטרנט.    

 

 1. זכאות להשתתף בהגרלה:

 

על-מנת להשתתף במבצע על הלקוחה לפעול כדלקמן:

 

 • למלא את כל הפרטים הבאים בדף הרכישה (להלן: “האתר“) ברשת האינטרנט שכתובתו co.il בהתאם לכל הנחיות המפורטות באתר, ובכלל זה, שם הלקוחה, מספר טלפון נייד וכתובת דואר אלקטרוני.

 

 • לקוחה מעל לגיל 18 שרכשה מוצר/י טריומף בתקופת המבצע באתר האינטרנט, זכאית להשתתף בהגרלה בהתאם לתנאי תקנון זה. הזכאות להשתתפות בהגרלה מוגבלת לפעם אחת בלבד.

 

 • למען הסר ספק, רכישה בחנויות טריומף ו/או משווק כלשהו של טריומף לא יעניק זכאות להשתתפות בהגרלה.

 

 • הלקוחה רשאית לבטל את העסקה נשוא המבצע ו/או להחליף את המוצר שרכשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“) ובכפוף לתנאי האתר להחזרת פריטים. למען הסר ספק, ביטול העסקה ו/או החלפת מוצר במוצר חלופי שווה ערך, מותנית בכך שהלקוחה השיבה את המוצר כשאריזתו לא נפתחה ולא נעשה במוצר כל שימוש על ידי הלקוחה ו/או מי מטעמה, והציגה את חשבונית הקנייה שקיבלה בעת רכישת המוצר.

 

 • לטריומף תעמוד הזכות לסרב ליתן את ההטבה ללקוחה שלא מילאה אחר התנאים לקבלת ההטבה ו/או לא הסדירה את התשלום בעד המוצר ו/או הפרה את הוראות תקנון זה ו/או הוראות הדין.

 

 • עובדי חברת טריומף ועובדי הפרטנר לא יהיו זכאים להשתתף בהגרלה.

 

 1. מועד ומקום ביצוע ההגרלה:

 

 • מועד עריכת ההגרלה תהיה ביום 5.2022, בשעה 11:00 בבוקר (להלן: “מועד ההגרלה”).
 • מקום עריכת ההגרלה יהיה במשרד המפקח בגן הטכנולוגי 1, בניין ארז, מנחת, ירושלים.

 

 1. שמירת שמות המשתתפים בהגרלה:

 

 • בסיומו של כל יום בתקופת המבצע, הפרנטר תשמור את פרטי הלקוחות שנוספו באותו יום לרשימת הלקוחות הזכאיות להשתתף באתר.   

 

 • עד למועד ההגרלות תישמר רשימת הזכאיות להשתתף בהגרלה בידי הפרטנר בצורה מאובטחת, כאשר הפרטים יאוחסנו בקובץ מוגן סיסמה וזאת עד למועד ההגרלה.

 

 • בתום תקופת המבצע תועבר הרשימה באמצעות שליח ו/או דואר אלקטרוני מאובטח לידי המפקחת או לידי מי שהוסמך על ידה לצורך כך.

 

 1. אופן עריכת ההגרלה:

 

שמות הלקוחות אשר מילאו ושלחו את טופס ההשתתפות המקוון בהתאם להנחיות שבדף הנחיתה יודפסו על גבי פתקים וירוכזו בתיבה במשרדי המפקחת.

 • במועד ביצוע ההגרלה יועלה בגורל שמה של הזוכה בהגרלה באמצעות בחירה אקראית של הזוכים מקובץ מאוחד, על ידי גורם שייקבע על ידי המפקחת על ההגרלה (“הזוכה בהגרלה”).

 

 1. הודעה על הזוכים:

 

 • במהלך 7 ימי העסקים שלאחר ההגרלה תעשה עורכת המבצע ניסיון ליצור קשר טלפוני עם הזוכים בהגרלה ולהודיע להם על זכייתם, ובמקביל תישלח אליהם הודעה בדואר רשום בדבר הזכייה, על בסיס הפרטים שמילאה בטופס ההשתתפות המקוון.

 

 • עורכת המבצע תשתדל לאתר את הזוכים בהגרלה באמצעות הפרטים כאמור, אולם לא תהיה מחויבת להעניק את הפרס במקרה בו לא תצליח ליצור עמו קשר, לאחר השקעת מאמץ סביר, וזאת עקב תקלה טכנית ו/או בשל אי התאמה בפרטים ו/או בשל מסירת פרטים שגויים ו/או לא מלאים ו/או לא מעודכנים ע”י הזוכה ו/או במקרה שהודעת הזכייה לא תידרש ו/או תוחזר לעורכת המבצע, מכל סיבה שהיא. זוכה שלא אותר, מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי לקבל את הפרס ולא תהיה לה כל טענה כנגד עורכת המבצע בקשר לכך.

 

 • עם קבלת הודעת הזכייה וכתנאי לקבלת הפרס, יידרש הזוכה בהגרלה לחתום על טופס הצהרת זוכה בנוסח המצורף כנספח ב’ לתקנון, ולשלוח לעורכת המבצע באמצעות מייל, לפני מועד קבלת שובר הפרס.
 • עורכת המבצע תאפשר לזוכים בהגרלה לקבל את שובר הפרס עד 30 ימים מיום ההכרזה על הזוכה. מימוש הפרס ייעשה בהתאם לתנאים שיפורטו על גבי שובר הפרס.

 

 • עורכת המבצע שומרת על זכותה לעכב ו/או לבטל את הענקת הפרס ו/או שלא לאפשר לזוכה בהגרלה לממש אותו בקרות אחד מהמקרים הבאים, ובכפוף לקבלת אישור המפקחת:

 

 • חשש לאי תקינות ו/או זיוף.
 • סירוב לחתום על טופס הצהרת זוכה.
 • סירוב למסור את פרטיו המלאים של מקבל הפרס.
 • אי עמידה בתנאי מתנאי התקנון.

 

 1. היתר לעריכת הגרלות:

 

 • הוראות ההיתר מהוות חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

 

 • מקום שהוראות התקנון סותרות את הוראות ההיתר גוברות הוראות ההיתר. מקום שישנה דו משמעות או אי בהירות בהוראות התקנון תוכרע דו המשמעות או אי הבהירות באופן התואם את הוראות ההיתר.

 

 1. תאור הפרס ודרך קבלתו:

 

 • הפרס לזוכים בהגרלה הינו שובר לביקור חד פעמי של סטייליסטית לסידור בית הלקוחה:
  • ביקור – יהיה 6 שעות עבודה בבית הלקוחה, בתוך מניין 6 השעות ייכלל גם זמן נסיעות של הסטייליסטית לבית הלקוחה.
  • ניתן יהיה לממש את הפרס תוך חודשיים לאחר הודעת הזכייה בהגרלה, בימי עסקים ובהתאם להנחיות משרד הבריאות שיהיו בתוקף באותו מועד.
  • ביקור הסטייליסטית בבית הלקוחה תהיה באחריות המלאה של הלקוחה.

 

 • טריומף רשאית לדרוש מכל זוכה הדורש לקבל את הפרס להציג בפניה את תעודת הזהות של הזוכה ולהעתיק את פרטי זהותו. סירב הזוכה להיענות לדרישה זו רשאיות טריומף לעכב את הענקת הפרס עד שהזוכה תמלא אחר הדרישה.

 

 • הפרס הינו קבוע ואינו ניתן להחלפה, כך גם אין אפשרות להמיר את הפרס בכל דרך שהיא הזכייה בפרס הינה אישית ואינה ניתנת להחלפה ו/או להמרה בכסף או בשווה ערך ו/או להעברה/הסבה לכל אדם אחר שאינו הזוכה. הזוכה יישא בכל ההיטלים/ המיסים הנדרשים על פי חוק לצורך מימוש הפרס, ולטריומף לא תהיה כל אחריות בקשר לכך.

 

 1. הצהרות המשתתפת:

 

 • בהשתתפותה במבצע מאשרת, מתחייבת ומצהירה המשתתפת ו/או המבקשת להשתתף במבצע כי קראה תקנון זה וקיבלה על עצמה את הוראותיו, וגם אם לא קראה תקנון זה מסכימה המשתתפת ו/או המבקשת להשתתף במבצע כי תקנון זה יחול עליה ויחייבוה לכל דבר ועניין.
 • המשתתפת ו/או המבקשת להשתתף במבצע מאשרת, מתחייבת ומצהירה בזאת כי היא פוטרת את עורכת המבצע ו/או מי מטעמה מכל אחריות לכל נזק ו/או טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורים במישרין ו/או בעקיפין במבצע.

 

 1. אחריות:
  • ההשתתפות במבצע נעשית לפי רצונה של המשתתפת ועל אחריותה. עורכת המבצע ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכל טענה בדבר הפרת הוראת דין ו/או לכל הוצאה ו/או נזק שייגרמו לזוכה בהגרלה ו/או לצד שלישי בקשר עם השתתפותו של מאן דהו במבצע. ככל שעל אף האמור, עורכת המבצע או מי מטעמה יאלצו לשאת בהוצאה כאמור, ישפה אותם המשתתף הרלוונטי מיד עם דרישה.

 

 • על הזוכה בהגרלה לממש את הזכות לפרס בתקופת תוקפו ובתנאים כמפורט בתקנון זה ובהתאם להנחיות הספק. לא מימש הזוכה בהגרלה את הזכאות לפרס בפרקי הזמן ו/או בתנאים האמורים, יראו בכך כאילו ויתרה על הפרס. במקרה כאמור, לא יהיה זכאית הזוכה בהגרלה לקבלת “שוויו הכספי” של הפרס ו/או לאפשרות לממשו במועד אחר ו/או לכל הטבה, הנחה או פיצוי חלופי, ולא תישמע ממנה כל טענה ו/או דרישה כלפי עורכת המבצע ו/או מי מטעמה בעניין.

 

 • ויתרה הזוכה בהגרלה על הפרס ו/או לא התאפשר לה לממשו, מכל סיבה שהיא (לרבות, אך לא רק, בשל פסילתו על ידי עורכת המבצע ו/או המפקחת ו/או אי עמידתה בתנאי תקנון זה), לא יהיה הזוכה בהגרלה זכאית לכל הטבה ו/או פרס ו/או פיצוי אחר מעורכת המבצע ולא תישמע מצידה כל טענה ו/או דרישה כלפי עורכת המבצע בעניין.

 

 • יובהר כי האחריות לאספקת הפרס חלה על הספק בלבד. אין בעריכת המבצע על ידי עורכת המבצע כדי להטיל אחריות ו/או חבות כלשהי על עורכת המבצע ו/או מי מטעמה בכל הקשור לפרס ו/או טיבו ו/או איכותו ו/או אופן מימושו.

 

 • עורכת המבצע ו/או כל מי מטעמה אינם אחראים ולא יהיו אחראים לכל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים שנקלטו באמצעות טופס ההשתתפות.

 

 • על תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש מכל סוג שהוא במבצע ו/או בעריכת ההגרלה מחמת כח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם תלויים בעורכת המבצע (כולל סגר או הנחיות משרד הבריאות), לא ייחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את המשתתפים בהגרלה ו/או את הזוכה בהגרלה בכל סעד ו/או זכות.

 

 1. כללי:

 

 • מקום השיפוט לגבי תובענה בגין כל עניין הנובע או הקשור לתוכנית הגרלה זו יהיה בית המשפט המוסמך בעיר ירושלים בלבד.

 

 • טריומף רשאית, מזמן לזמן, לשנות כל הוראה הכלולה בתקנון זה, ובלבד שכל שינוי כזה יפורסם ברבים באופן דומה לפרסום תכנית ההגרלה.

 

 • תחילתו של כל שינוי כאמור בסעיף 15.2 יהיה במועד שייקבע בהודעה על השינוי, ומועד זה לא יהיה לפני מועד פרסום הודעת השינוי.

 

 • כל פניות או תביעות בגין כל עניין הנובע מתכנית הגרלה זו יש להפנות למשרדי טריומף.

 

טריומף אינטרנשיונל בע”מ

 

 

נספח א’ – הצהרת הזוכה בהגרלה

 1. אני הח”מ, ____________, ת.ז. ____________, מאשר ומצהיר בזאת כי קיבלתי את הפרס, שובר לביקור סטייליסטית בביתי ב_________ (כמפורט בשובר), במסגרת מבצע ההגרלה שערכה חברת טריומף אינטרנציונל בע”מ (להלן בהתאמה: “הפרס“, “ההגרלה” ו”החברה“).
 2. הנני מצהיר כי אין לי ולא יהיו לי כל טענה ו/או דרישה ו/או השגה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או המפקח על ההגרלה, ______________ (להלן: “המפקח“), ו/או מי מטעמם בקשר עם עריכת ההגרלה ו/או זכייתי בפרס.
 3. ידוע לי כי האחריות לטיב ואיכות הפרס הינה של הספק, __________ בע”מ (להלן: “הספק“), בלבד, במסגרת האחריות המוענקת על ידי הספק למוצריו ו/או שירותיו, והנני מצהיר בזאת כי אין ולא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או המפקח ו/או מי מטעמן בכל הקשור לטיב ו/או איכות הפרס.
 4. הנני מצהיר בזאת כדלקמן:
  • אינני עובד ו/או מנהל ו/או שותף בחברה, ואיננו בן משפחה של אחד או יותר מאלה.
  • אינני עובד ו/או מנהל ו/או שותף של המפקח ואינני בן משפחה של אחד או יותר מאלה.
  • אינני עובד ו/או מנהל ו/או שותף של כל גורם שסייע לחברה בעריכת ההגרלה, לרבות יועצים, פרסומאים ועו”ד, ואינני בן משפחה של אחד מאלה.
 5. הנני מאשר כי הצהרתי הנ”ל ניתנה מרצוני החופשי לאחר שניתנה לי ההזדמנות לעיין בתקנון ההגרלה.

 

 

ולראיה באתי על החתום:

 

_____________         ______________      _______________     ___________

       שם מלא                              ת.ז.                              כתובת                        תאריך