כללי

  1. ברוכים הבאים לאתר החנות של טריומף אינטשיונל בע”מ (להלן: “האתר“) – אתר מכירות ווירטואלי המנוהל ומופעל ע”י ע.מ.online r&h  558460887  (להלן:  “המפעיל“) ומאפשר מכירת מוצרי חברת טריומף אנטרנשיונל בע”מ (להלן: “טריומף“). 
  2.  החנות המקוונת שבאתר מנוהלת ומופעלת באופן בלעדי על ידי המפעיל והשירותים המוצעים באתר, לרבות הזמנות, תשלומים, רכישת מוצרים, שירות לקוחות וכיוצא באלה, מתבצעים כולם באמצעות המפעיל
  3. בתנאי שימוש אלה, “משתמשת” ו/או “לקוחה” משמעם כל אדם ו/או גוף העושה שימוש בפונקציות האתר, הן במישרין והן בעקיפין, לרבות רכישה, ביקור, גלישה ו/או על כל שימוש אחר, בין אם דרך מחשב,  טלפון נייד או כל אמצעי אחר.
  4. הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתנאי שימוש אלה. אנא קראי את התנאים המפורטים להלן בקפידה, שכן, הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין המפעיל.
  5. את מתחייבת לקרוא הוראות תנאי שימוש אלה, בטרם תרכשי מוצרים באמצעות האתר. מודגש כי עצם רישומך לאתר תהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת, מצדך כי קראת הוראות תנאי שימוש אלה, הבנת אותן ואת מסכימה להן. ככל שאינך מסכימה לאיזה מתנאי השימוש, את מתבקשת להימנע מלעשות כל שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא, לרבות הרשמה לאתר ו/או רכישת מוצרים באמצעות האתר ו/או גלישה באתר ו/או כל שימוש אחר באתר. 
  6. בכל מקרה של אי התאמה או סתירה בין הוראות תנאי שימוש אלה לבין פרסומים אחרים כלשהם, תגברנה הוראות תנאי שימוש אלה לכל דבר ועניין. אין ולא יהיה כל תוקף לכל מידע ו/או מצג שיימסר בעניין זה, בכל דרך אחרת, למעט בדרך שינויו המפורש של תנאי שימוש זה ופרסומו על ידי האתר.
  7. חרג האתר מהאמור בתנאי שימוש אלה במקרה או במקרים מסוימים, ע”פ שיקול דעתו, לא ייצור הדבר תקדים מחייב בכל צורה שהיא, ולא יהיה בכך כדי לחייב את האתר לפעול בדרך דומה בכל מקרה אחר.
  8. המפעיל שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי השימוש מפעם לפעם על פי שיקול דעתו הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת, בכפוף לכל דין. הנוסח האחרון כפי שמופיע באתר הינו הנוסח המחייב.
  9. האמור בתנאי שימוש אלה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.
  10. בכל שאלה ו/או בירור הנוגעים להפעלת האתר ולפעילותו ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה (באמצעות פרטי הקשר המפורטים בתנאי שימוש להלן). המפעיל יעשה את מירב המאמצים להתייחס לכל פנייה בהקדם האפשרי. 

הזכות לרכוש מוצרים באתר

  1. רשאיות לרכוש מוצרים מהאתר משתמשות בנות 18 ומעלה, אשר ברשותן תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות. למרות האמור לעיל, המפעיל רשאי בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי למנוע ממשתמשת לרכוש מוצרים באתר בכל אחד מהמקרים הבאים: 
   1. אם משתמשת עשתה שימוש בשירותי האתר ו/או המפעיל לביצוע מעשה בלתי חוקי, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
   2. אם משתמשת מסרה במתכוון פרטים שגויים או שלמפעיל חשש כי משתמשת מסרה פרטים שאין לה זכות למסורם לאחר.
   3. אם משתמשת ביצעה מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע במפעיל או בצדדים שלישיים כלשהם.
   4. אם משתמשת הפרה את תנאי שימוש אלה או כל הסכם אחר עם המפעיל או מי מטעמה ו/או אם נמנעה מלשלם, שלא כדין, עבור מוצרים שרכשה מהמפעיל, בין באמצעות אתר זה ובין בכל דרך אחרת.
   5. אם כרטיס האשראי שברשות המשתמשת נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

המוצרים המוצעים למכירה

  1. באתר מוצעים למכירה מגוון מוצרי הלבשה תחתונה ובגדי ים של טריומף (להלן: “המוצרים“). 
  2. הרכישה מהאתר היא רכישה ישירות מהמפעיל, המפעיל יעניק את שירות הלקוחות בכל הנוגע לרכישה באתר, ובתום הרכישה וקבלת המוצרים תישלח ללקוחה חשבונית רכישה על ידי המפעיל.
  3.  התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין המראה ומפרט המוצרים כפי שנראים בתמונה לבין המוצרים בפועל. יתכן והדגם יהיה מעט שונה לפי מידת החזייה, כגון רוחב הכתפייה וכמות הקרסים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם ומובהר, כי המפעיל השתדל לעשות את מיטב יכולתו על מנת להציג תמונות מדויקות ומידע מדויק ככל האפשר. בהזמנתך מהאתר, את מבינה כי עליך לבדוק את מידות המוצר כפי שיפורטו באתר. 
  4. המכירה כפופה למלאי ואין בהצגת המוצר באתר משום התחייבות מטעם המפעיל בדבר עצם קיומו של המוצר במלאי והמפעיל אינו מתחייב להחזיק בכל עת מלאי של כל הדגמים ו/או המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.
  5. המפעיל יהיה רשאי שלא לאשר עסקה ו/או שלא להציע שירות למשתמשת מסוימת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. המפעיל יהיה רשאי לבטל עסקה או מכירה, כולה או חלקה, ובפרט במקרים בהם הופרו התחייבויות המשתמשת כלפי החברה, לרבות אם הופרו הוראות תנאי שימוש אלה ו/או לא נתקבל אישור מחברת האשראי /או המפעיל גילה כי הלקוחה הזינה פרטים שגויים ו/או הסתירה פרטים; ו/או מחמת טעות כלשהי לרבות טעות סופר ו/או תקלה בתקשורת ו/או כל תקלה טכנית אחרת אשר מנעה ממתן השירות ו/או במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון.
  6. המפעיל ו/או טריומף יהיה רשאי בכל עת, לשנות את המוצרים המוצעים באתר, להאריך או לקצר את משך המכירה והפעלת האתר.

אם לאחר ביצוע רכישה של מוצר, בכל דרך שהיא, מתברר שהמוצר אזל ו/או לא ניתן להשיגו, המפעיל רשאי בהודעה מראש להציע לך מוצר חלופי ככל שתהיה מעוניינת בכך ו/או לבטל את הרכישה ולהשיב לך את כספך.

פעילות נפרדת ועצמאית של האתר

במסגרת פעילותה מפעילה החברה את האתר המקוון של החנות של טריומף אינטשיונל בע”מ בלבד ולא חנויות אחרות
המופעלות תחת השם טריומף אינטשיונל בע”מ . פעילות האתר המקוון נפרדת ועצמאית בפני עצמה. יובהר, כי אין בשום הוראה בתנאי תקנון זה ו/או בתכני האתר, בכדי להציג מצג כלשהו או לתת מידע כלשהו בקשר עם חנויות אחרות המופעלות תחת השם טריומף אינטשיונל בע”מ. תקנון זה וכלל תכני האתר נוגעים לפעילות האתר המקוון ולו בלבד.
המחירים באתר עשויים להיות שונים מהמחירים בחנויות אחרות המופעלות תחת השם טריומף אינטשיונל בע”מ.
ו/או חנויות אחרות המוכרות מוצרים הנמכרים באתר. כן, באתר יכול וייערכו מבצעים ו/או יינתנו הטבות ו/או הנחות בתנאים שתקבע החברה, אשר לא יתקיימו בחנויות אחרות המופעלות תחת השם טריומף אינטשיונל בע”מ.

מחירים, הטבות ומבצעים

  1. המוצרים באתר יימכרו על פי המחירים המפורסמים באתר מעת לעת. המחירים הנמסרים באתר הם באחריות המפעיל, והיא רשאית לשנותם, להציע מבצעים, וכן להציע קופונים למימוש באתר והנחות
  2. רכישת המוצר מותנית באישור סופי על ידי המפעיל וכן בתשלום מלוא המחיר של המוצר.
  3. כל המחירים המופיעים באתר כוללים מע”מ כחוק.
  4. המוצרים יימכרו עד גמר המלאי או הפסקת פעילות האתר על ידי המפעיל ו/או טריומף.
  5. המחירים המוצעים אינם משקפים בהכרח את המחיר הנמוך ביותר בשוק. הלקוחה נושאת באחריות הבלעדית לבדוק את מחירי השוק של מוצרים אותם היא מעוניינת לרכוש באמצעות האתר, קודם לביצוע הרכישה מהאתר. 
  6. המכירה באתר הינה ליחידים בלבד ובכמות סבירה בעבור כל לקוחה. מכירת המוצרים לא מיועדת למכירה סיטונאית ו/או למכירה חוזרת (קניית מוצרים מהאתר לצורך מכירתם לצד שלישי). לקוחות יוכלו לרכוש במסגרת כל רכישה מספר מוצרים עד מקסימום המוצרים המוגדר לאותה מכירה כפי שיוגדר באתר. המפעיל ו/או טריומף יהיה זכאי שלא לאשר עסקה שאופן ביצועה (לרבות תדירות וכמות פריטים) מעלה חשד כי היא נעשית לצורך מכירה לאחר. 
  7. החיוב יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו המלאים מסרה הרוכשת (במידה שלא נמסרו הפרטים המלאים ו/או המדויקים, המפעיל יהיה רשאי לבטל רכישה, אף לאחר אישורה).
  8. המשלוח יתבצע על ידי המפעיל, באחת הדרכים המתאפשרות על ידיה, וכפי שיופיע מעת לעת באתר
  9. מעת לעת, המפעיל ו/או טריומף יהיו רשאים להציע דרך האתר ו/או בכל דרך אחרת מבצעים ו/או הגרלות ו/או תחרויות, הכל בהתאם להוראות הדין ולתקנון המבצע ו/או הגרלה ו/או תחרות הספציפיים שיפורסמו.  

אופן הקניה

  1. בעת ביצוע רכישה תידרשי להירשם לאתר ולמלא טופס, הכולל פרטים בהם שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי כרטיס האשראי ותוקפו
  2. יובהר כי אינך חייבת למסור ע”פ דין פרטים אלו ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. יחד עם זאת, מסירת כל הפרטים המופיעים בשדות החובה מהווה תנאי לביצוע הקניה והחברה רשאית שלא ליתן שירות בהיעדר פרטים אלה.
  3. החברה שומרת על זכותה לפעול בכל דרך שהיא כנגד לקוחה אשר הגישה פרטים כוזבים בעת הרישום ו/או מסרה פרטים שאין בזכותה למסור לאחר.
  4. חיובך בסכום לתשלום יתבצע באמצעות חשבון כרטיס האשראי שלך, אשר את פרטיו תזיני באתר בעת הרישום. פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במערכות המפעיל.
  5. בכל מקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל קנייתך, המוצר לא יסופק לך והמפעיל יהיה רשאי לחייבך בדמי ביטול בכפוף לחוק הגנת הצרכן כפי שיפורט להלן וכן לקזז את דמי המשלוח ככל שהמוצר כבר נשלח אליך. 
   1.  אתר טריומף ישראל מאפשר לבצע רכישה של שובר עם קוד, שבאמצעותו ניתן לבצע רכישות באתר האינטרנט , על פי הסכום הצבור בו (“גיפט קארד”).

   2. לצורך רכישת גיפט קארד, על המשתמש להיכנס לאזור הייעודי באתר.

   3. האחריות למילוי הפרטים באופן נכון ומדויק חלה על המשתמש בלבד. המפעיל ו/או טריומף לא אחראים במקרה של הזנת פרטים שגויים ועל תקלות כלשהן שהתרחשו כתוצאה מכך, וכן לא תישא בכל הוצאה הקשורה לכך.

   4. רכישת גיפט קארד באתר תתאפשר אך ורק באמצעות כרטיס אשראי.

   5. לא ניתן לעשות שימוש בקופון או בהנחה כלשהי, לצורך רכישת גיפט קארד.

   6.  הגיפט קארד יישלח למשתמש באמצעות דוא”ל.

   7.  בעת רכישת הגיפט קארד, יידרש המשתמש למלא את פרטיו ואת פרטי האדם שיקבל ממנו את הגיפט קארד (“הלקוח המיועד“), בהתאם לפירוט הנדרש באתר בעת ביצוע העסקה. כמו כן, המשתמש יידרש לבחור את סכום הטעינה שיוטען בגיפט קארד ושישולם על ידי הלקוח הרוכש, וכן את מועד ואופן אספקתו של הגיפט קארד ללקוח המיועד (באמצעות מייל).

   8. ניתן לממש את הגיפט קארד באתר טריומף ישראל בלבד.

   9. הגיפט קארד ניתן לרכישה בסכום של 100 ש״ח, 200 ש״ח, 350 ש״ח ו500 ש״ח, או בכל סכום אחר שתבחרו.

   10. רוכש הגיפט קארד יישא בעלות בה בחר בגין שווי הכרטיס. שווי הכרטיס כולל מע״מ, בהתאם לדין.

    תשלום אשר לא ייפרע במלואו ובמועדו לרבות תשלומים שבוטלו שלא כדין, יישא ריבית והצמדה בשיעור המרבי הנהוג באותה עת בבנק ישראל. ביחס לאשראי שקלי על משיכות חריגות (להלן: “הריבית החריגה“). כן יחויב הלקוח בתשלום למפעיל בגין הוצאות גביה, לרבות הוצאות משפטיות ושכ”ט עו”ד, שיוציא המפעיל ו/או טריומף לצורך גביית חובך. יובהר, כי הריבית החריגה מגלמת בתוכה גם את רכיב ההצמדה.

    מימוש הגיפט קארד באתר

     1. תוקף הגיפט קארד הינו עד שנה מיום אישור ביצוע עסקת רכישת הגיפט קארד. באחריות אוחז הגיפט קארד לממשו לא יאוחר ממועד תום התוקף. לאחר מועד זה, לא יהא לגיפט קארד כל ערך ו/או תוקף. לא ינתן החזר כספי ו/או תמורה אחרת ו/או פיצול בשל אי מימוש הגיפט קארד עד תום מועד זה.
     1. הגיפט קארד מזכה את האוחז בו לרכוש מוצרים באתר עד לגובה הסכום הטעון בו.  מובהר, כי עם סיום ניצול מלוא הסכום הטעון בכרטיס, פוקע ומתבטל הכרטיס ולא ניתן להטעינו מחדש.

     2. רכישה ותשלום באמצעות גיפט קארד תתאפשר לאחר בחירת פריטים באתר, בשלב ה”עגלת קניות” או “קופה”. במועד התשלום, יש לבחור באפשרות ״קופון או גיפט קארד״ כאמצעי תשלום.

     3. אם מחזיק הגיפט קארד השתמש רק בחלק מן הערך הטעון בו במסגרת רכישה מסוימת, יוכל הוא להשתמש ביתרה לשם רכישה אחרת, עד לניצול מלא של הסכום הטעון בכרטיס.

     4. כל החזר כספי שיינתן על ידי האתר בגין עסקה שבוצעה באמצעות גיפט קארד ביחד עם אמצעי תשלום אחר, יועבר תחילה לכרטיס האשראי ולאחר מכן לכרטיס הגיפט קארד.

     5. אם הרכישה באתר באמצעות הכרטיס  לא הושלמה – לאחר 24 שעות מהזנת קוד הכרטיס, העסקה תבוטל והכרטיס יזוכה.

     6. לצורך ביטול עסקה, תיחשב עסקה ששולמה באמצעות גיפט קארד כמו עסקה ששולמה באמצעות כרטיס אשראי.

     7. המשתמש יהא רשאי לבטל את העסקה או להחזיר את המוצרים, בהתאם למדיניות החזרות, החלפות וביטולים של אתר טריומף ישראל ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (“חוק הגנת הצרכן”) והתקנות מכוחו. את מדיניות החזרות, החלפות וביטולים של אתר טריומף ישראל ניתן למצוא כאן.

     8.  טריומף ישראל אונליין מכבדת כרטיסי גיפטקארד שהונפקו על ידה בלבד.

 

אספקת המוצרים 

  1. אספקת המוצרים תיעשה ע”י המפעיל ותהיה באחריותה הבלעדית. 
  2. משלוח המוצרים ייעשה באופן זה:
  3.  משלוח ישירות לבית המשתמש ו/או יעד אחר לבחירת המשתמש, אשר יסופק למשתמש בתוך 2-4 ימי עסקים מעת אישור ההזמנה. שירות המשלוח לבית המשתמש יהא כרוך בעלות נוספת של “דמי משלוח” בסך 29 ₪. לצד האמור, בקניה מעל 199 ₪ המשלוח לבית המשתמש כאמור יהיה בחינם 
  4. המפעיל, ובכלל זה גם טריומף, לא יהיה אחראי לאיחורים הנובעים מנסיבות שאינן בשליטתן, לרבות בכל הקשור לאיחורים ועיכובים באספקה הנובעים מכוח כל דין ו/או הוראה ו/או הנחיה מפי רשות מוסמכת בשל נגיף הקורונה בישראל ו/או סיבה דומה אחרת. ידוע למשתמש כי המוצרים משולחים מחוץ לישראל, והדבר עלול להשפיע על זמני האספקה. 

החזרת מוצר והחלפות

  1. ניתן להחזיר את המוצר שנקנה באמצעות האתר ולקבל החזר כספי בתנאים המפורטים להלן. 
  2. לפי סעיף 6(9) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), אין זכות החזרת מוצרי הלבשה תחתונה, לרבות בגדי ים. על אף האמור, המפעיל שומר לעצמו את הזכות לפעול, במקרים מסוימים, לפנים משורת הדין ולקבל חזרה מוצרים עפ”י שיקול דעתו הבלעדי ובלא שמעשה או מחדל יחייב אותו לפעול בהתאמה פעם נוספת.
  3. בכל מקרה, זכות החזרת המוצר תהיה בהתאם לאמור בחוק הגנת הצרכן, התשמ”א- 1981 (להלן: “החוק“) ובכפוף לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010 (להלן: “תקנות ביטול עסקה“). בכל מקרה של סתירה יחולו הוראות הדין.
  4. הרוכשת רשאית לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת ההזמנה, או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה כנדרש על פי חוק, לפי המאוחר מביניהם.
  5. ככל שביטול העסקה לרכישת מוצר נעשה לאחר אספקת המוצר, ניתן יהיה להחזיר את המוצר ולבטל את העסקה, וזאת בכפוף לכך שהמוצר הוחזר שלם, על כל חלקיו, ובאריזה המקורית, ובצירוף החשבונית המקורית ותעודת המשלוח ובה מסומנים המוצרים שהלקוחה מבקשת להחזיר. ההחזרות יתבצעו ע”י איסוף של שליח מבית הלקוחה בתיאום מול שירות הלקוחות. זכות ההחזרה תקפה כל עוד לא חלפו 14 ימים מתאריך אספקת המוצר. 
  6. ביטול ההזמנה מכל סיבה, בין אם לפני שליחת המוצר או המוצרים למשתמשת (לפני יציאתם ממחסני האתר) ובין אם לאחר שליחת המוצר או המוצרים (לאחר יציאתם ממחסני האתר) יחויב בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הטובין או 100 שקלים, לפי הנמוך מביניהם. דמי המשלוח לא יוחזרו.  ככל שהמוצרים יצאו אל הלקוח ממחסני האתר, ההחזר יתבצע בפועל רק לאחר שהמוצר התקבל חזרה אצל המפעיל כאמור בסעיף 7.5 לעיל. 
  7. כל החזר כספי יועבר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו שולמה הרכישה, בניכוי דמי משלוח (ככל ונגבו) ודמי ביטול על פי דין ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.
  8. על אף האמור לעיל, ובהתאם לחוק, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין המפעיל לבין הלקוח כאמור (ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). המפעיל רשאי לבקש מהמשתמש שלעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיח כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.
  9. אין בזכותו של צרכן לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של המפעיל לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הצרכן, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי. כן מתבקשת הלקוחה, על מנת להימנע מגרימת נזק למוצר, להימנע מעשיית שימוש במוצר ולהחזירו ללא כל פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
  10. המשתמשת תבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ותודיע למפעיל אם המוצר שהתקבל פגום או שונה מהותית מכפי שמופיע באתר או שסופק בטעות ושונה מהמוצר המוזמן. בכל אחד מהמקרים הללו, תהיה רשאית המשתמשת לבטל את העסקה ללא דמי ביטול, ולהשיב את המוצר למפעיל בדרך הקבועה לעיל. במקרה כזה המפעיל יחזיר, בתוך 14 ימים מיום שקיבלה את המוצר את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן בגין המוצר (או חלק ממנו, לפי העניין), תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה דמי ביטול כלשהם מהצרכן. לחלופין יהיה זכאי המשתמש לבקש את החלפת המוצר. במקרה של החלפת המוצר לבקשת הלקוחה, ישלח המפעיל מוצר חלופי למשתמשת, בתנאי שהמוצר קיים במלאי, על חשבון המפעיל, באותו אופן שילוח שבו בחרה הלקוחה לקבל את המוצר מלכתחילה בהזמנה המקורית. 

פרטיות

   1. לצורך מתן השירות, המפעיל ו/או טריומף, תקבל גישה למידע. פרטיות משתמשי האתר חשובה לטריומף ולמפעיל, והן נוקטות באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע הנמסר לה על ידי המשתמשות והן מתחייבות לעמוד בהוראות הדין החל בעניינן והכל כמפורט במדיניות הפרטיות(להלן: “מדיניות הפרטיות“). בשימושך בשירותי האתר, הנך מסכים/ה לשיתוף מידע ולקבלת שירות מטריומף ומהמפעיל והכל בכפוף למדיניות הפרטיות.

אבטחת מידע באתר

1.מפעיל האתר דואג לכבד את פרטיות המשתמשים ומפעיל מערכות אבטחה לשם אבטחת המידע שנמסר על-ידיהם.
2.על אף מאמצי אבטחת המידע לא קיימת ודאות מוחלטת כי המידע לא ייחשף במקרה של פריצה למערכות או שרתי האתר.                                                      3. המשתמש מסכים כי מפעיל האתר לא יישא בשום אחריות לחשיפת המידע בכל מקרה של פריצה למערכות האתר או לשרתיו המשתמש מוותר על כל דרישה, תביעה או טענה נגד מפעיל האתר בשל כך.

מועדון הלקוחות 

  1. מועדון הטבות ללקוחות טריומף, הוקם במטרה להעניק לחברות המועדון עדכונים, מידע והטבות שונות ומגוונות. במסגרת המועדון, חברות המועדון יהיו זכאיות לקבל הטבות ייעודיות שמשתנות מעת לעת בחנויות ואתר טריומף. הרישום והחברות במועדון נעשים ברישום ישירות אל מול טריומף (ולא אל מול המפעיל) וכפופים לתקנון מועדון הלקוחות של טריומף [לינק לתקנון המועדון]. 

 אחריות

  1. הנך מצהירה ומאשרת כי המפעיל הוא האחראי הבלעדי לחיוב וסליקה של עסקאות המבוצעות באתר, וכי הוא האחראי הבלעדי לשילוח המוצרים אליך. 
  2. הנך מצהירה ומאשרת שידוע לך כי:
   1. המפעיל לא ישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם בשל איחור באספקת המוצרים או כתוצאה מכך.
   2. השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא .(AS IS) לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המפעיל ו/או טריומף בגין תכונות שירות המכירה באתר, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.
   3. המפעיל עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו ורציפותו של שירות האתר. למרות מאמציה ומאחר ומדובר בסביבת עבודה מקוונת, המפעיל אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, ואינה מתחייב כי יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים, תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת. המפעיל ו/או טריומף לא ישאו במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל נזק או הוצאה הנובעים מהפרעה כאמור, לרבות כל מקרה בו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלבצע רכישה באתר.
   4. המפעיל ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שייגרם למשתמשי האתר ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תנאי שימוש זה, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
  3. האתר עשוי לכלול קישור (“לינק“) לאתרים של צדדים שלישיים, לרבות באמצעות פרסומת, תמונות, מידע, קישור וכיוצא באלה. המפעיל רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי להסיר כל לינק ו/או להוסיף לינקים נוספים. המפעיל לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לתכנים ו/או לשירותי צדדים שלישיים, למידע המתפרסם על ידם, או לכל פרט אחר הקשור עמם. המפעיל לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמשי האתר כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע בשירותים שיגיעו אליהם באמצעות לינקים. 

קניין רוחני ושימושים אסורים באתר

  1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה הבלעדי של טריומף ו/או מי מטעמה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, למפעיל זכויות קניין רוחני בין היתר בשיטות המכירה, בסיסי הנתונים לרבות רשימת הלקוחות ומאגרי מידע אחרים, תיאור המוצרים, עיצובו הגרפי של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
  2. מבלי לגרוע מכלליות האמור יודגש כי השם “טריומף” וכן שם המתחם www.triumph.co.il של האתר, סימני המסחר באתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) – הם כולם רכושה של טריומף בלבד. אין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
  3. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשנות עיצוב או ממשק גרפי, ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים, שיטות מכירה וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של המפעיל מראש ובכתב וכן אין לנהוג בכל צורה שהיא המפרה את הוראות כל דין בעניין קניין רוחני.
  4. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בלא קבלת הסכמתה של המפעיל מראש ובכתב.
  5. אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין, ובנוסף אליהם יחולו כל ההגבלות והאיסורים הקבועים בדין באשר לזכויות קניין רוחני.

שינויים ועדכונים

  1. תנאי שימוש אלה עשויים להשתנות מעת לעת. אנו ממליצים, לכן, שכל משתמשת תיקרא בעיון את תנאי השימוש כפי שהם מופיעים באתר מדי כניסה חדשה לאתר על מנת לוודא שהמשתמשת מודעת לתנאי השימוש העדכניים ביותר.

דין וסמכות שיפוט

  1. סמכות השיפוט הבלעדית תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז ירושלים, בישראל. הדין החל על כל מחלוקת בעניין האתר ו/או תנאי שימוש זה הנו הדין הישראלי בלבד באופן בלעדי ומוחלט וללא כללי ברירת ה